ఫొప్ అప్ బాక్స్ ముసివెసినా తర్వతా పరెంట్ పెజ్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది

in popup.aspx write down the following line

Response.Write(“<script>window.opener.location=’sample.aspx’;window.close();</script>”)

this will close popup after clicking save button of popup and refresh the parent form.

భరత్ రాధే కృష్ణ

Advertisement